โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ
หลักสูตร แผนการศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การรับสมัคร การคัดเลือก ระบบการศึกษา
    M.B.A.< Business Law >    ข้อควรทราบ
   การขอหนังสือรับรอง
| เอกสารที่ต้องแนบในการขอใบรับรองแต่ละประเภท |
   การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ | การสอบประมวลความรู้ | การสำเร็จการศึกษา |
   การลาออกจากการเป็นนักศึกษาและการลาพักการศึกษา | การสิ้นสุดสถานภาพการเป็นนักศึกษา |
   ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ การเรียน การสอน และการสอบ
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อควรทราบ
 
กระดานข่าว
 
     
   

การขอหนังสือรับรอง

       นักศึกษาสามารถเขียนคำร้องขอหนังสือรับรองประเภทต่าง ๆ โดยติดต่ิอที่ฝ่ายบริการ
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 3 เช่น
       1. หนังสือรับรองการสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (แจ้งต่อเจ้าหน้าที่หลังจาก
           ปฐมนิเทศเสร็จสิ้นแล้ว)
       2. หนังสือรับรองเพื่อลาศึกษาต่อ
       3. ใบรับรองการเป็นนักศึกษา (ภาษาไทย อังกฤษ)
       4. หนังสือสำคัญส่งตัวกลับเข้ารับราชการ
       5. การแจ้งผลการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษาทราบ
       6. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
       7. ใบรับรองศึกษาครบหลักสูตร
       8. ใบรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา (ภาษาไทย อังกฤษ)

 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัยชั้น 3.. โทร....0-2310-8449 / 0-2310-8000 ต่อ 4653 หรือ 8449
www.ru.ac.th