001
002
003
กลับไปหน้าแรก ปฏิทินการศึกษา ประกาศผลสอบ ตารางการบรรยาย ข่าวการรับสมัคร ภาพกิจกรรม
004
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
คณะกรรมการบริหารโครงการ
อาจารย์ผู้สอน
คณะกรรมการ / เจ้าหน้าที่
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 

 

 

 

 

 
Download แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลากิจ
แบบฟอร์มขอใบรับรองผลการศึกษา
(TRANSCRIPT)
 
แบบคําขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
คํานําหนานามและยศ
 
แบบขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
 
แบบฟอร์มคำร้องแจ้งจบการศึกษามี 3 ใบ
1.ใบคำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
2. ระเบียนบัณฑิต
3.แบบขอใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT)
   
ติดต่อสำนักงานโครงการ โทร.0-2310-8220,0-2310-8222 และ 08-6771-2442
e-mail : bl-mba_ru@hotmail.com