โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ
หลักสูตร แผนการศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การรับสมัคร การคัดเลือก ระบบการศึกษา
    M.B.A.< Business Law >  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อควรทราบ
 
กระดานข่าว
 
     

ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบ
นักศึกษา รุ่นที่ 1
BL698 ปากเปล่า SEC. 1
  SEC. 2
นักศึกษา รุ่นที่ 2
RU 600  
RU 603  
ฺBL 600  
BL 601  
BL 602

 

 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัยชั้น 3.. โทร....0-2310-8449 / 0-2310-8000 ต่อ 4653 หรือ 8449
www.ru.ac.th