โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ
หลักสูตร แผนการศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การรับสมัคร การคัดเลือก ระบบการศึกษา
    M.B.A.< Business Law >  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อควรทราบ
 
กระดานข่าว
 
     
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ แผน ข
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม
(0)
RAM 6003 บัณฑิตศึกษา
(0)
BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
(0)
BUS 6001 การบัญชีการเงิน
(0)
BUS 6002 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายธุรกิจ
(0)
BUS 6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
3
รวม
3

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
BUS 6012 การจัดการการเงิน
3
BUS 6013 การจัดการการตลาด
3
BUS 6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร
3
BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน
3
รวม
12

ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ
3
BUS … วิชาเฉพาะสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
3
BUS … วิชาเฉพาะสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
3
BUS … วิชาเฉพาะสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
3
รวม
12
 
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2    
BUS … วิชาเฉพาะสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
3
BUS … วิชาเฉพาะสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
3
BUS 7017 การจัดการกลยุทธ์เชิงบูรณาการ
3
BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ
3
รวม
12

วัดผลการศึกษา
BUS 7097 การสอบประมวลความรู้
0
รวมทั้งหมด
39

หมายเหตุ

1. นักศึกษาต้องเรียนวิชา RAM 6000 (ความรู้คู่คุณธรรม)
    และ RAM 6003 (บัณฑิตศึกษา) และสอบให้ได้อักษร Sจึงจะจบหลักสูตร
2. นักศึกษาต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน BUS 6000 (เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
    และกฎหมายธุรกิจ) BUS 6001 (การบัญชีการเงินเบื้องต้น) และ BUS 6002 (ความรู้เบื้องต้น
    ทางกฎหมายธุรกิจ) ก่อนเรียนวิชาแกนบังคับและสอบให้ได้อักษร S


 

 

 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัยชั้น 3.. โทร....0-2310-8449 / 0-2310-8000 ต่อ 4653 หรือ 8449
www.ru.ac.th