โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ
หลักสูตร แผนการศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การรับสมัคร การคัดเลือก ระบบการศึกษา
    M.B.A.< Business Law >  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผลสอบ
  ข้อควรทราบ
 
กระดานข่าว
 
     

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร การศึกษาเพื่อรับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

นักศึกษาต้องสอบให้ได้จำนวนหน่วยกิตรวม 39 หน่วยกิต

องค์ประกอบของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มีดังนี้

 

จำนวนหน่วยกิต

หมวดวิชา

แผน ก 2

แผน ข

แผน ข

สาขาวิทยบริการฯ

1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

(9)

(9)

(9)

2. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)

(6)

(6)

(6)

3. หมวดวิชาแกนบังคับ

21

21

18

4. หมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

-

15

15

5. หมวดวิชาเลือก

6

-

3

6. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ

-

3

3

7. หมวดวิทยานิพนธ์

12

-

-

8. หมวดการสอบประมวลความรู้ *

-

0

0

รวม

39

39

39

* การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยการสอบข้อเขียน และ
/หรือปากเปล่า หลังจากนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัยชั้น 3.. โทร....0-2310-8449 / 0-2310-8000 ต่อ 4653 หรือ 8449
www.ru.ac.th