03
  top
  ข่าวประกาศทั่วไป

   BL-MBA รุ่นที่ 10 

  BL-MBA รุ่นที่ 11ตารางสอบประมวล คลิก
ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

  BL-MBA รุ่นที่ 12


ประกาศ
กำหนดสอบแก้เกรด I

วิชา BUS6001 , BUS6012 รายละเอียด คลิก
ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

  BL-MBA รุ่นที่ 13
ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 UPDATE

  BL-MBA รุ่นที่ 14

  

วิชา RAM6000 ความรู้คู่คุณธรรม
บรรยาย ณ ห้อง502 ชั้น5 อาคารNMB นพมาศ
วันที่ 18 ก.ค. 57 เวลา 17.00 - 21.00 น.
วันที่ 19 ก.ค. 57 เวลา 08.30 - 17.30 น.
วันที่ 20 ก.ค. 57 เวลา 08.30 - 17.30 น.

**กรุณาแต่งกายสุภาพ**
ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

 
ติดต่อสำนักงานโครงการ
โทร.0-2310-8220, 089-656-3783

 
Download แบบฟอร์ม
สำหรับอาจารย์

แบบฟอร์ม มคอ.3
แบบฟอร์ม มคอ.5
Download แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลากิจ
แบบฟอร์มขอใบรับรองผลการศึกษา
(TRANSCRIPT)
แบบคําขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
คํานําหน้านามและยศ
แบบขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
แบบฟอร์ม แบบเสนอหัวเรื่อง
BL 697 การค้นคว้าอิสระ
แบบฟอร์มคำร้อง
แจ้งจบ - ขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
1.แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา
2.แบบขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญา และขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา
3. ระเบียนบัณฑิต
   
   
:: ตรวจสอบผลการเรียน
:: ตรวจสอบประวัติส่วนบุคคล
:: ตรวจสอบรายชื่อเสนอสภา ฯ

ในกรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้
เนื่องจากข้อมูล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
หรือ วันเดือนปีเกิด ไม่ถูกต้อง

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับ บัณฑิตวิทยาลัย
อาคารท่าชัย ชั้น 3
โทร.0-2310-8560 ต่อ 501
ขั้นตอนการปฏิบัติกรณี ลืมรหัสผ่าน
ติดต่อศูนย์เฉพาะกิจ สถาบันคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
โทร.0-2310-8800 ต่อ 2255, 73021
, 73022

   
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
และรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
โบว์ชัวร์การรับสมัคร
ใบสมัคร รุ่นที่ 14
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
ปฏิทินการศึกษา
 
 
ประกาศผลสอบ
BL-MBA รุ่นที่ 10
  BUL 7097 (2/2556) ORAL
BL-MBA รุ่นที่ 11
  BUL6115 (1/2556)
  BUL6120 (1/2556)
  BUL6112 (1/2556)
  BUL6016 (2/2556)
  BUL6110 (2/2556)
BL-MBA รุ่นที่ 12
  BUS6000 (2/2555)
  BUS6002 (1/2556)
  BUS6012 (1/2556)
  BUS6013 (1/2556)
  BUS6015 (2/2556)
BL-MBA รุ่นที่ 13
  BUS6000 (2/2556)
  BUS6002 (2/2556)
  BUS6011 (2/2556)
   
ตารางการบรรยาย
BL-MBA รุ่นที่ 10
  ภาค 2 ปีการศึกษา 2556
BL-MBA รุ่นที่ 11
  ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
BL-MBA รุ่นที่ 12
  ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
BL-MBA รุ่นที่ 13
  ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
UPDATE
BL-MBA รุ่นที่ 14
  ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
   
   

 

 

 

 

 

 

สมัครเรียนทางอินเตอร์เน็ต