**เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวนักศึกษาเองกรุณาอ่านข้อความด้านล่าง
โดยละเอียดก่อนตรวจสอบรายชื่อในหน้าถัดไปค่ะ**

การขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 7
วันเสาร์ที่  24 กรกฎาคม 2553
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารท่าชัย ชั้น 3

เอกสารที่ต้องเตรียมวันขึ้นทะเบียน
1.     
รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อมีปกมีแขน ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
2.     
สำเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองสภามหาวิทยาลัย 1 ฉบับ (ถ้าไม่ได้ยื่นเมื่อสมัคร ให้นำมา 2 ฉบับ)
3.      สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ (ถ้าไม่ได้ยื่นเมื่อสมัคร ให้นำมา 2 ฉบับ)
4.     
สำเนาใบเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ , นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน 1 ฉบับ) 5.      ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) 1 ฉบับ
6.      สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
          a.      
สำหรับธนาคาร 1 ฉบับ b.      สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย 1 ฉบับ
7.      สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ฉบับ
8.     
แคชเชียร์เช็ค จำนวนเงิน 35,000 บาท สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 1 ฉบับ
(ของธนาคารใดก็ได้ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

*** กรุณาเขียน ชื่อ สกุล และรหัสประจำตัวนักศึกษา ด้านหลังเช็คเพื่อป้องกันการสูญหายค่ะ***(รหัสนักศึกษาจะได้รับในวันขึ้นทะเบียน)

********************
 
หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 02-310-8222 และ 086-771-2442
...................................................................
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 7
ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2553
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
......................................................

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

1

นางสาว สุรีย์พร

ฐิตะกสิกร

2

นางสาว สว่างจิตร์

ไตรเจริญวิวัฒน์

3

นางสาว วรสิริ

วงศ์สำราญ

4

นาย ภัทรวิทย์

โพธิวัฒน์

5

นาย ไพศาล

อำไพชัยโชค

6

นางสาว ชุลีพร

โอพั่ง

7

นางสาว วลัยวรรณ

คล้ายนาค

8

นาย ศิรายุ

ภู่ประทุม

9

นางสาว พิศุทธิภา

ใจชื่น

10

นาย ประธาน

ยอดสวย

11

นางสาว เพียงพิศ

แคว้นเขาเม็ง

12

นาย เปรมชัย

คุ้มพุ่ม

13

นางสาว หทัยกานต์

ถนอมชาติ

14

นางสาว ประภาพรรณ

ปิ่นอมร

15

นางสาว จิราภรณ์

พรหมสงค์

16

นางสาว ชินานันท์

กิตติ์โชติฐานิต

17

นางสาว กำไลทอง

เฟื่องจันทร์

18

นาย วิศรุต

ตั้งเนติธรรม

19

นาง วลัญช์รัช

ตุงคบุรี

20

นางสาว อรวรรณ

อย่างธารา

21

นางสาว กวินณา

ธรรมรัต

22

นาย พิศิษฐ์

ศุกรโสจิ

23

นางสาว นิตยา

ตรีสามศรี

24

นาย อภิชล

กิจจาทร

25

นางสาว ชลิตตา

ทรัพย์พร

26

นางสาว หทัยกาญจน์

ใจสม

27

นางสาว ผกามาศ

บุญหล่อ

28

นางสาว ชุติกานต์

บัวแก้ว

29

นางสาว ชนาภา

แกมเงิน

30

นางสาว อัจฉรา

สุขเลิศ

31

นางสาว สิริมา

นองมณี

32

นางสาว ณิชกานต์

แจ้งประจักษ์

33

นางสาว สุธาสินี

ดีมีศรี

34

นางสาวอรอุมา    

บุญกองชาติ

35

นางสาวเสาวลักษณ์

กิตติศรีไสว

36

นายธีระวัฒน์ 

อาโยวงศ์

37

นายวิรัช

สันติธรรมสกุล

38

นายวุฒิพงษ์

วุฒิกุล

39

นายธงชัย                       

สินทรัพย์
40

นางสาว อรัญญา            

บุญเสริม
41

นางสาว ลักขณา            

บุญเสริม
42

ว่าที่ร้อยตรี ธรรมนูญ     

กลิ่นคุ้ม
43

นางสาว นิรมล               

พรมจาด
44

ร้อยตำรวจเอก พุทธ       

โสสุทธินัน
45

นาย ประวีณพันธุ์           

  เริ่มหิรัญวงศ์
46

นางสาว พีรพร               

พรมจันทร์
47

นางสาว พัชมณ              

สุฤทธิ์
48

นาย ทรงยศ             

เมืองฤกษ์
49

นายบุญเหล็ง                  

ภุชงค์ประเวศ