โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ
หลักสูตร แผนการศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การรับสมัคร การคัดเลือก ระบบการศึกษา
    เกี่ยวกับโึครงการ  
 
 
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  วิธีการรับสมัคร
  วิธีการคัดเลือก
  ระบบการศึกษา
 
  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
  อาจารย์ผู้สอน
  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 
  คณะกรรมการบริหารโครงการ
คณะกรรมการบริหารโครงการ
   
1
รองศาสตราจารย์เพชรน้อย เวทยประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
2
รองศาสตราจารย์นิภา รุ่งเรืองวุฒิำไกร รองประธานกรรมการ
3
รองศาสตราจารย์กาญจนา ธรรมาวาท กรรมการ
4
รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ตัณศิริ กรรมการ
5
รองศาสตราจารย์ชูติืมา ศรีวิบูลย์ กรรมการ
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิณัฎฐา แสงสุข กรรมการ
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี จังธนสมบัติ กรรมการ
8
อาจารย์ ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ กรรมการ
9
อาจารย์สนทรียา  โสภารัตน์ กรรมการ
10
อาจารย์พันธ์เทพ วิืทิตอนันต์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11
อาจารย์น้ำผึ้ง ปูรณะสุคนธ กรรมการและเลขานุการ

 

สอบถามรายละเอียด ได้ที่สำนักงานโครงการฯ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง .. โทร.0-2310-8222 /0-2310-8220 /0-2310-8560 ต่อ 801
http://www.blmba.ru.ac.th