โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ
หลักสูตร แผนการศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การรับสมัคร การคัดเลือก ระบบการศึกษา
    เกี่ยวกับโครงการ  
 
 
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  วิธีการรับสมัคร
  วิธีการคัดเลือก
  ระบบการศึกษา
 
  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
  อาจารย์ผู้สอน
  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 
  คณะกรรมการบริหารโครงการ
คณะกรรมการอำนวยการโครงการ

   
1
อธิการบดี ประธานกรรมการ
2
รศ.สังสรรค์  แสงสุข รองประธานกรรมการ
3
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองประธานกรรมการ
4
ประธานกรรมการโครงการฯ กรรมการ
5
รองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบดี กรรมการ
6
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
7
คณบดีบริหารธุรกิจ กรรมการ
8
ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
9
นางสาวสายพิณ สันทัด กรรมการและเลขานุการ

 

สอบถามรายละเอียด ได้ที่สำนักงานโครงการฯ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง .. โทร.0-2310-8222 /0-2310-8220 /0-2310-8560 ต่อ 801
http://www.blmba.ru.ac.th