โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ
หลักสูตร แผนการศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การรับสมัคร การคัดเลือก ระบบการศึกษา
    เกี่ียวกับโึีครงการ
 
 
 
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  วิธีการรับสมัคร
  วิธีการคัดเลือก
  ระบบการศึกษา
 
  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
  อาจารย์ผู้สอน
  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 
  คณะกรรมการบริหารโครงการ

อาจารย์ผู้สอน

       คณาจารย์ผู้สอนประกอบด้วย อาจารย์บัณฑิตประจำและอาจารย์บัณฑิตพิเศษ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหารธุรกิจและกฎหมายธุรกิจทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง อาทิเช่น

คณาจารย์ประจำโครงการฯ
      1. รศ.เพชรน้อย เวทยประสิทธิ์      สอนเกี่ยวกับ วิชาการบัญชี
      2. รศ.นิภา รุ่งเรืองวุฒิไกร             สอนเกี่ยวกับ วิชาการบัญชี
      3. รศ.ดร.กัลยา ตัณศิริ                 สอนเกี่ยวกับ วิชากฎหมายธุรกิจ
      4. รศ.ประเสริฐ ตัณศิริ
                 สอนเกี่ยวกับ วิชากฎหมายธุรกิจ
      5. รศ.วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ            สอนเกี่ยวกับ วิชาการจัดการการตลาด
      6. รศ.สุวรรณี  เดชวรชัย                สอนเกี่ยวกับ วิชาการจัดการการตลาด
      7. อ.ดร.วิวิฒน์ กิตติพงศ์โกศล        สอนเกี่ยวกับ วิชาการจัดการการตลาด
      8. ผศ.มนตรี จังธนสมบัติ               สอนเกี่ยวกับ วิชาการจัดการฯ
      9. อ.ดร.ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์     สอนเกี่ยวกับ วิชาการจัดการฯ
      10. อ.ดร.นรพล จินันท์เดช             สอนเกี่ยวกับ วิชาการจัดการฯ
      11. รศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล               สอนเกี่ยวกับ วิชาการเศรษฐศาสตร์ฯ
     

 

สอบถามรายละเอียด ได้ที่สำนักงานโครงการฯ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง .. โทร.0-2310-8222 /0-2310-8220 /0-2310-8560 ต่อ 801
http://www.bl-mba.ru.ac.th