โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ
หลักสูตร แผนการศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การรับสมัคร การคัดเลือก ระบบการศึกษา
    เกี่ยวกับโครงการ  
 
 
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  วิธีการรับสมัคร
  วิธีการคัดเลือก
  ระบบการศึกษา
 
  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
  อาจารย์ผู้สอน
  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 
  คณะกรรมการบริหารโครงการ
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

  1. มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลสำหรับกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้
      เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง โดยจัดให้มีการสอบไล่ในแต่ละกระบวนวิชา
      บางกระบวนวิชาอาจไม่มีการสอบไล่ตอนปลายภาคการศึกษาก็ได้แต่อาจใช้วิธี
      การวัดผลและประเมินผลในลักษณะอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบไว้ใน
      ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอน

  2. การวัดและการประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชาใช้อักษรระดับคะแนน
      เว้นแต่กระบวนวิชาที่กำหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U

  3. อักษรและความหมายของการวัด และประเมินผลในแต่ละกระบวนวิชา กำหนดดังนี้
           A หมายถึง ดีเยี่ยม (Excellent )
           A- หมายถึง เกือบดีเยี่ยม (Almost Excellent )
           B+ หมายถึง ดีมาก (Very Good )
           B หมายถึง ดี (Good )
           B- หมายถึง ดีพอใช้ (Fairly Good )
           C+ หมายถึง เกือบดี (Almost Good )
           C หมายถึง พอใช้ (Fair )
           C- หมายถึง เกือบพอใช้ (Almost Fair )
           D หมายถึง อ่อน (Poor )
           F หมายถึง ตก (Failure )
           S หมายถึง เป็นที่พอใจ (Satisfactory )
           U หมายถึง ไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory )
           I หมายถึง การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete )
           P หมายถึง การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (In Progress )
           T หมายถึง วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ
              (Thesis in Progress )
           AU หมายถึง ผู้เข้าร่วมศึกษา (Auditor )
           X หมายถึง ยังไม่ได้รับผล (No Report )
           W หมายถึง การบอกเลิกกระบวนวิชา (Withdrawal )

  4. ค่าอักษรระดับคะแนน กำหนดดังนี้อักษรระดับคะแนน แต้มระดับคะแนนต่อหน่วยกิต
           A  =  4.00

           A- =  3.67
           B+ =  3.33
           B   =  3.00
           B-  =  2.67
           C+ =  2.33
           C   =  2.00
           C-  =  1.67
           D   =  1.00
           F   =  0.00
  5. อักษร S แสดงว่าผลการศึกษาหรือการสอบเป็นที่พอใจอักษร U แสดงว่าผลการศึกษา
      หรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจใช้สำหรับกระบวนวิชาที่กำหนดให้มีการประเมิน
      ผลแบบไม่คิดค่าระดับคะแนนในกรณีที่ได้อักษร U จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ำ

  6. อักษร I แสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในกระบวนวิชานั้นให้สำเร็จ
      สมบูรณ์ได้โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัย การให้อักษร I ต้องได้รับความ
      เห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน  นักศึกษาจะต้องขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร
      I ภายในภาคการศึกษาถัดไปเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร
      I เป็นอักษร F หรือ U

  7. นักศึกษาต้องได้อักษรระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C- สำหรับกระบวนวิชาบังคับ
      และ/หรือวิชาบังคับเลือก  หากต่ำกว่าจะต้องลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นใหม่
      หากเป็นกระบวนวิชาในหมวดวิชาเลือก นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา
      อื่นแทนได้ กระบวนวิชาใดหากระบุการประเมินผลเป็นอักษร S หรือ U นักศึกษา

      จะต้องได้อักษร S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนในกระบวนวิชานั้นใหม่

  8. การนับหน่วยกิตสะสม
      (8.1)  กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้อักษรระดับคะแนน A, A -, B +, B, B -,
               C +,C และC -จึงจะนับหน่วยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม
               เพื่อให้ครบตามที่หลักสูตรกำหนด
      (8.2)  มหาวิทยาลัยจะคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากหน่วยกิตและค่าอักษร
               ระดับคะแนนของกระบวนวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
               ยกเว้นกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีหากกระบวนวิชาใดลงทะเบียนเรียนมากกว่า
               1 ครั้งให้คิดทุกครั้ง

  9. การคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้นำเอาผลคูณของจำนวนหน่วยกิตกับค่า
      อักษรระดับคะแนนทุกกระบวนวิชาตามข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547
      (ข้อ 26.16 มารวมกันแล้วหารด้วยผลบวกของหน่วยกิตของกระบวนวิชาทั้งหมด
      นอกจากที่ระบุไว้ตามข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 (ข้อ 26.13)
      ในการหารนี้ให้มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง

  10. การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบปากเปล่า ทัั้งนี้
       ผู้มีสิทธิสอบจะต้องสอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีคะแนน
       เฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00 โดยให้สอบในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จ
       การศึกษา  นักศึกษาซึ่งสอบไม่ผ่านมีสิทธิสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง

  11. การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จ
        การศึกษาให้ยื่นคำร้องขอรับปริญญา ตามหลักเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
        โดยมหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาบัตร ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อเมื่อ
        (11.1)  สอบวิชาปรับพื้นฐานได้อักษร S
        (11.2)  ศึกษากระบวนวิชาครบตามหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
        (11.3)  มีผลการศึกษาได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
        (11.4)  สอบผ่านภาษาต่างประเทศหรือการเทียบระดับความรู้แทนภาษาต่างประเทศ
                   ตามเงื่อนไขที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
        (11.5)  ไม่มีหนี้ค้างชำระต่อมหาวิทยาลัย
        (11.6)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกลงโทษวินัยนักศึกษา
   

 

สอบถามรายละเอียด ได้ที่สำนักงานโครงการฯ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง .. โทร.0-2310-8222 /0-2310-8220 /0-2310-8560 ต่อ 801
http://www.bl-mba.ru.ac.th