โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ
หลักสูตร แผนการศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การรับสมัคร การคัดเลือก ระบบการศึกษา
    เกี่ยวกับโครงการ  
 
 
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  วิธีการรับสมัคร
  วิธีการคัดเลือก
  ระบบการศึกษา
 
  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
  อาจารย์ผู้สอน
  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 
  คณะกรรมการบริหารโครงการ
ระยะเวลาการศึกษา

       หลักสูตรนี้ เรียน 2 ปี ระยะเวลาการศึกษาเพื่อรับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กำหนดให้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษาโดยสอบผ่านได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (A,B,C,D) ไม่น้อยกว่า 3.00
การนับระยะเวลา 5 ปีการศึกษา ให้คำนวณเป็นภาคการศึกษาโดย 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ

 

สอบถามรายละเอียด ได้ที่สำนักงานโครงการฯ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง .. โทร.0-2310-8222 /0-2310-8220 /0-2310-8560 ต่อ 801
http://www.bl-mba.ru.ac.th