โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ
หลักสูตร แผนการศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การรับสมัคร การคัดเลือก ระบบการศึกษา
    เกี่ยวกับโครงการ  
 
 
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  วิธีการรับสมัคร
  วิธีการคัดเลือก
  ระบบการศึกษา
 
  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
  อาจารย์ผู้สอน
  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 
  คณะกรรมการบริหารโครงการ
ระบบการศึกษา

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค (Semester System)
       โดยแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ
       (1) ภาคการศึกษาที่ 1 (First Semester)
       (2) ภาคการศึกษาที่ 2 (Second Semester)
       ใช้เวลาในการศึกษาภาคละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และไม่มีภาคฤดูร้อน
(Summer Session ) การศึกษาใช้ระบบ Modular แบบ Block Course System
เรียนจนจบกระบวนวิชาและสอบวัดผลแล้ว จึงเรียนกระบวนวิชาถัดไป
แต่ละวิชามีชั่วโมงเรียนรวมไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง

 

สอบถามรายละเอียด ได้ที่สำนักงานโครงการฯ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง .. โทร.0-2310-8222 /0-2310-8220 /0-2310-8560 ต่อ 801
http://www.bl-mba.ru.ac.th