โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ
หลักสูตร แผนการศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การรับสมัคร การคัดเลือก ระบบการศึกษา
    เกี่ยวกับโครงการ  
 
 
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  วิธีการรับสมัคร
  วิธีการคัดเลือก
  ระบบการศึกษา
 
  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
  อาจารย์ผู้สอน
  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 
  คณะกรรมการบริหารโครงการ
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1 วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา จะพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้
   1.1 ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดวัน เวลา
         และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
   1.2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกโดย
        พิจารณาในเรื่องต่อไปนี้
        (1) ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
        (2) ประสบการณ์การทำงานและหนังสือรับรอง

การสอบสัมภาษณ์
         มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะพิจารณาผลการคัดเลือกซึ่งเป็นเอกสิทธิของมหาวิทยาลัย
ที่จะรับผู้ใดเข้าศึกษาต่อหรือไม่การวินิจฉัยของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ให้ถือเป็นยุติผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต
และต้องสอบให้ได้ผลเป็นที่พอใจได้อักษร “S” ก่อนเรียนวิชาในหลักสูตร

 

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ำสำนักงานโครงการฯ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง .. โทร....0-2310-8222 /0-2310-8220 /0-2310-8560 ต่อ 801
http://www.bl-mba..ru.ac.th