โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ
หลักสูตร แผนการศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การรับสมัคร การคัดเลือก ระบบการศึกษา
    เกี่ยวกับโครงการ  
 
 
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  วิธีการรับสมัคร
  วิธีการคัดเลือก
  ระบบการศึกษา
 
  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
  อาจารย์ผู้สอน
  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 
  คณะกรรมการบริหารโครงการ

วิธีการรับสมัคร

1 วิธีการรับสมัคร

1.1 ให้ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษายื่นใบสมัครได้ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
      (1)  ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ :
             + ห้องสำนักงานโครงการฯ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ ม. รามคำแหง (หัวหมาก)
และ
             + บัณฑิตวิทยาลัย อาึคารท่าชัย ชั้น 3 ม. รามคำแหง (หัวหมาก)

      (2) สมัครเรียนออนไลน์ : http://www.iregis.ru.ac.th/Scenter.jsp
                                        http://www.bl-mba.ru.ac.th

1.2 ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
้      (1)  ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
      (2)  สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ

      (3)  สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ
      (4)  สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record ) ชั้นปริญญาตรี 1 ชุด
      (5)  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (หากมีการ เปลี่ยนชื่อและ/หรือชื่อสกุล)
      (6)  หนังสือรับรองการดำรงตำแหน่งและระยะเวลาการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ชุด
      (7)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
             ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป


 

สอบถามรายละเอียด ได้ที่สำนักงานโครงการฯ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง .. โทร.0-2310-8222 /0-2310-8220/0-2310-8560 ต่อ 801
http://www.bl-mba.ru.ac.th