โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ
หลักสูตร แผนการศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การรับสมัคร การคัดเลือก ระบบการศึกษา
    เกี่ยวกับโครงการ  
 
 
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  วิธีการรับสมัคร
  วิธีการคัดเลือก
  ระบบการศึกษา
 
  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
  อาจารย์ผู้สอน
  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 
  คณะกรรมการบริหารโครงการ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ มีดังต่อไปนี้

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
      หรือ ก.พ.รับรอง
  2. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อ
       การศึกษา
  3. ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆเนื่องจากการกระทำความผิด
       หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
  4. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
       ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
  5.  คุณสมบัติอื่นๆเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
       ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นปีๆไป หรือคณะกรรมการบริหารโครงการพิจารณาแล้ว
       เห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้


 

สอบถามรายละเอียด ได้ที่สำนักงานโครงการฯ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก).. โทร.0-2310-8222 /0-2310-8220 /0-2310-8560 ต่อ 801
http://www.bl-mba.ru.ac.th