โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ
หลักสูตร แผนการศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การรับสมัคร การคัดเลือก ระบบการศึกษา
    เกี่ยวกับโครงการ  
 
 
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  วิธีการรับสมัคร
  วิธีการคัดเลือก
  ระบบการศึกษา
 
  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
  อาจารย์ผู้สอน
  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 
  คณะกรรมการบริหารโครงการ
เปิดดำเนินการเมื่อ

เปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 1 ตั้งแต่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2548
และปัจจุบัน ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 2555 เริ่มใช้เมื่อภาค 1 ปีการศึกษา 2556

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558


 

สอบถามรายละเอียด ได้ที่สำนักงานโครงการฯ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 6 ม.รามคำแหง (หัวหมาก) .. โทร....0-2310-8222 /0-2310-8220 /0-2310-8560 ต่อ 801
http://www.bl-mba.ru.ac.th