โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ
หลักสูตร แผนการศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การรับสมัคร การคัดเลือก ระบบการศึกษา
    เกี่ยวกับโีครงการ  
 
 
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  วิธีการรับสมัคร
  วิธีการคัดเลือก
  ระบบการศึกษา
 
  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
  อาจารย์ผู้สอน
  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 
  คณะกรรมการบริหารโครงการ

เหตุผล และวัตถุประสงค

           ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
  อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในรูปแบบของการเปิดเสรี
ี  ทางการค้าไปจนกระทั่งการใช้ระบบการเงินการคลังร่วมกัน และยังใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
  การค้าการลงทุนร่วมกันนั้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงมายังภาครัฐ
  และเอกชน กฎกติกาเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนในประเทศจะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไข
  ให้สอดคล้องกับพันธะกรณีที่รัฐบาลได้ทำไว้กับต่างประเทศ ทำให้ภาคธุรกิจต้องมีการ
  ปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกับคู่แข่งขันที่อยู่ในประเทศและการลงทุน
  ข้ามชาติของนักลงทุน ต่างประเทศ

            มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และถือเป็นพันธกิจ
  เบื้องต้นในเชิงรุกที่จะเตรียมนักบริหารธุรกิจให้มีความรอบรู้ในองค์ความรู้หลายด้าน
  ทั้งทางด้านการบริหารจัดการ การเงิน การตลาด การบัญชีและที่สำคัญคือ
  ด้านกฎหมายธุรกิจ มากกว่าที่จะมีความรู้เพียงด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว
  อย่างเช่นในอดีตซึ่งไม่สามารถแข่งขันได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเห็นว่า
  นักธุรกิจส่วนหนึ่งยังขาดความรู้ทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายธุรกิจ
  และนักกฎหมายที่อยู่ในภาคธุรกิจควรต้องมีความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อปรับตัว
  ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องบูรณาการ
  องค์ความรู้ทั้งหลายเหล่านี้เพื่อให้นักธุรกิจมองเห็นจุดเกาะเกี่ยวระหว่างธุรกิจ
  และกฎหมาย เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ที่สามารถสร้างความสามารถเชิงแข่งขันได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขากฎหมายธุรกิจจึงเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้

     1. เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ทางธุรกิจและกฎหมายธุรกิจให้กับผู้เรียน
     2. ขยายโอกาสทางการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและกฎหมายธุรกิจในระดับสูงขึ้นและ
         ต่อยอดองค์ความรู้ ให้กับผู้เรียนในการศึกษาขั้นสูงต่อไปตามปรัชญาการศึกษาแบบ
         การเรียนรู้ตลอดชีวิต
     3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจโดยเน้นมุมมองทางด้านกฎหมายธุรกิจอย่าง
         มีความรู้คู่คุณธรรม
     4. เปิดโอกาสให้นักธุรกิจมีความรู้ทางกฎหมายธุรกิจและให้ผู้ที่มีพื้นฐานทางกฎหมาย
         มีความรู้ทางด้านบริหาร ธุรกิจเชิงบูรณาการ
     5. เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความสามารถเชิงแข่งขัน


 

สอบถามรายละเอียด ได้ที่สำนักงานโครงการฯ อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) โทร....0-2310-8222 /02310-8220 /0-2310-8560 ต่อ 801
http://www.bl-mba.ru.ac.th