โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ
หลักสูตร แผนการศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การรับสมัคร การคัดเลือก ระบบการศึกษา
    เกี่ยวกับโครงการ  
 
 
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  วิธีการรับสมัคร
  วิธีการคัดเลือก
  ระบบการศึกษา
 
  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
  อาจารย์ผู้สอน
  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 
  คณะกรรมการบริหารโครงการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2548

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
Master of Business Administration Program in Business Law

ชื่อและอักษรย่อปริญญา
1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ)
2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.ม. (กฎหมายธุรกิจ)
3 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration (Business Law)
4 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.B.A. (Business Law)

 

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัยชั้น 3.. โทร....0-2310-8449 / 0-2310-8000 ต่อ 4653 หรือ 8449
www.ru.ac.th