โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    สาขาวิชากฏหมายธุรกิจ
หลักสูตร แผนการศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การรับสมัคร การคัดเลือก ระบบการศึกษา
    M.B.A.< Business Law >  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ข้อควรทราบ
 
กระดานข่าว
 
     

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
นัักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องต่อไปนี้ ให้้เขียนคำร้องเสนอต่อประธานบริหารโครงการ

Downloard แบบฟอร์มคำร้อง

ขาดเรียน  
ย้ายเวลาเรียน
ขอใบรับรอง
แบบคำร้องทั่วไป
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารท่าชัยชั้น 3.. โทร....0-2310-8449 / 0-2310-8000 ต่อ 4653 หรือ 8449
www.ru.ac.th