03
  top
  ข่าวประกาศทั่วไป

 

 

  BL-MBA รุ่นที่ 16

 


ประกาศ
ผลสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) ครั้งที่ 2
ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

 


ประกาศ
รายชื่อสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) ครั้งที่ 2
ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

 ภาค 2 ปีการศึกษา 2560

  BL-MBA รุ่นที่ 17

 ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

 
ติดต่อสำนักงานโครงการ
โทร.0-2310-8220, 087-680-0093
098-356-3610, 087-518-3212

 
Download แบบฟอร์ม
สำหรับอาจารย์

แบบฟอร์ม มคอ.3
แบบฟอร์ม มคอ.5
Download แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มใบลาป่วย/ลากิจ
แบบฟอร์มขอใบรับรองผลการศึกษา
(TRANSCRIPT)
แบบคําขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
คํานําหน้านามและยศ
แบบขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
แบบฟอร์ม แบบเสนอหัวเรื่อง
BL 697 การค้นคว้าอิสระ
แบบฟอร์มคำร้อง
แจ้งจบ - ขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
1.แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา
2.แบบขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญา และขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา
3. ระเบียนบัณฑิต
   
   
:: ตรวจสอบผลการเรียน
:: ตรวจสอบประวัติส่วนบุคคล
:: ตรวจสอบรายชื่อเสนอสภา ฯ

ในกรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้
เนื่องจากข้อมูล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
หรือ วันเดือนปีเกิด ไม่ถูกต้อง

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับ บัณฑิตวิทยาลัย
อาคารท่าชัย ชั้น 3
โทร.0-2310-8560 ต่อ 501
ขั้นตอนการปฏิบัติกรณี ลืมรหัสผ่าน
ติดต่อศูนย์เฉพาะกิจ สถาบันคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
โทร.0-2310-8800 ต่อ 2255, 73021
, 73022

   
ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
และรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
การรับสมัครนักศึกษาใหม่
โบว์ชัวร์การรับสมัคร
ใบสมัคร รุ่นที่ 17
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
ปฏิทินการศึกษา
 
 
ประกาศผลสอบ
BL-MBA รุ่นที่ 16
  BUS6002 (1/2559)
  BUS6000 (1/2559)
  BUS6002 (1/2559) แก้ I
  BUS6001 (1/2559)
  BUS6011 (1/2559)
  BUS6001 (1/2559) แก้ I
  BUS6012 (2/2559)
  BUS6011 (1/2559) แก้ I
  BUS6013 (2/2559)
  BUS6015 (2/2559)
  BUS6012 (2/2559) แก้ I
  BUS6014 (2/2559)
  BUS7815 (1/2560)
  BUS6014 (2/2559) แก้ I
  BUS7815 (1/2560) แก้ I
  BUS7820 (1/2560)
  BUS7812 (1/2560)
  BUS6016 (1/2560)
  BUS7810 (2/2560)
  BUS7819 (2/2560)
  BUS6016 (2/2560) แก้_I
  BUS7017 (2/2560)
  BUS7017 (2/2560) แก้ I
  BUS7096 (2/2560)
BL-MBA รุ่นที่ 17
  BUS6000 (2/2559)
  BUS6002 (2/2559)
  BUS6001 (2/2559)
  BUS6011 (2/2559)
  BUS6012 (1/2560)
  BUS6013 (1/2560)
  BUS6015 (1/2560)
  BUS6014 (1/2560)
  BUS7815 (2/2560)
  BUS7820 (2/2560)
  BUS7812 (2/2560)
  BUS7810 (1/2561)
ตารางการบรรยาย
BL-MBA รุ่นที่ 16
BL-MBA รุ่นที่ 17

บทความการค้นคว้าอิสระ

BL #15

BL #16

 

     
สมัครเรียนทางอินเตอร์เน็ต